Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0627-C01 по Проект „Нарастване на производствения капаците на АПРОНЕКС ООД, чрез инвестиции в ново производствено оборудване”, съфинансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, публикувам:

Документация за провеждане на процедура „Избор с публична покана” с предмет: „Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на: Обособена позиция 1: 5-осен обработващ център (1бр.); Обособена позиция 2: Инверторен заваръчен апарат (1бр.)“

1. Приложение 3.2. – Публична покана

2. Приложение 3.3. – Изисквания към офертите

3. Приложение 3.4. – Оферта

4. Приложение 3.7. – Декларация

5. Образец справка декларация

6. Методика за оценка

7. Техническа спецификация

8. Проект на договор

9. Приложение 1. – Договор за доставка