лабораторен сонохимичен реактоор

Запитване за продукта

Основното внимание на сонохимия е  изследването на химически реакции, възникващи под действието на акустични колебания при звукохимически реакции.Звукохимия (сонохимия) е раздел от химията, който изучава взаимодействието на мощните акустични вълни и възникващи  химически и физико-химически ефекти.

 Звукохимия изследва кинетика и механизъма на  звукохимическите реакции, протичащи в обема на звуковото поле. Към областите звукохимията също се отнасят и някои физико-химически процеси, които се наблюдават в звуковото поле като:

сонолуминесценция, 

диспергиране на вещества при действие на звука, 

емулгиране  и други колоидно-химически процеси.


Основното внимание на сонохимия е  изследването на химически реакции, възникващи под действието на акустични колебания при звукохимически реакции.